Egypt 20 Piastres (1956


Egypt 20 Piastres (1984


Egypt 20 Piastres (1992


Egypt 25 Piastres (1956) Suez Canal Nationalization


Egypt 25 Piastres (1964


Egypt 25 Piastres (1970) President Nasser


Egypt 25 Piastres (1993


Egypt 50 Piastres (1956


Egypt 50 Piastres (1964


Egypt new 50 Piastres (2005) Cleopatra


Egypt 100 Piastres (1922) gold


Egypt 100 Piastres (1938) gold


Egypt 1 Pound (1970