المسافرون العرب السياحة في تركيا عطلات افضل المطاعم السعودية دليل المواقع
ميكساتك افضل كافيهات الرياض كافيهات جدة اوروبا
حوامل المسافر مركز تحميل الخليج موقع محتويات المسافرون الى اوروبا
  عمالة مقالاتي    

Smilies

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Smilie List

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Standard Smilies
 • :48:
  48
  48
 • :72:
  72
  72
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :quyla;
  Quylao
  Quylao
 • :z036:
  Z036
  Z036
 • ;44;
  44
  44
 • :6:
  6
  6
 • :librarian
  Librarian
  Librarian
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :z01:
  Z01
  Z01
 • :king:
  King
  King
 • :25:
  25
  25
 • :38:
  38
  38
 • :83:
  83
  83
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :Teeth_Smi
  Teeth Smiley
  Teeth Smiley
 • :mf_laughb
  Mf Laughbounce3
  Mf Laughbounce3
 • :z06:
  Z06
  Z06
 • ;14;
  14
  14
 • :47:
  47
  47
 • :71:
  71
  71
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :pl:
  Pl
  Pl
 • :rinoa:
  Rinoa
  Rinoa
 • :z035:
  Z035
  Z035
 • ;51;
  51
  51
 • :59:
  59
  59
 • :liado:
  Liado
  Liado
 • :baby:
  Baby
  Baby
 • :Yonki:
  Yonki
  Yonki
 • :hypo_h4h:
  Hypo H4h
  Hypo H4h
 • :23:
  23
  23
 • :37:
  37
  37
 • :82:
  82
  82
 • :)
  Smilie
  Smilie
 • :tash:
  Tash
  Tash
 • :mf_lust:
  Mf Lust
  Mf Lust
 • :z059:
  Z059
  Z059
 • ;18;
  18
  18
 • :46:
  46
  46
 • :70:
  70
  70
 • :smil:
  smil
  smil
 • :pirata:
  Pirata
  Pirata
 • :roll1:
  Roll1
  Roll1
 • :z031:
  Z031
  Z031
 • ;54;
  54
  54
 • :58:
  58
  58
 • :Lenin:
  Lenin
  Lenin
 • :wendy_sp_
  Wendy Sp H4h
  Wendy Sp H4h
 • :Yah:
  Yah
  Yah
 • :insane:
  Insane
  Insane
 • :22:
  22
  22
 • :36:
  36
  36
 • :81:
  81
  81
 • :mrgreen:
  biggrin
  biggrin
 • :taffer:
  Taffer
  Taffer
 • :mf_trek:
  Mf Trek
  Mf Trek
 • :z058:
  Z058
  Z058
 • ;21;
  21
  21
 • :45:
  45
  45
 • :69:
  69
  69
 • :pillao:
  Pillao
  Pillao
 • :scooter:
  Scooter
  Scooter
 • :z030:
  Z030
  Z030
 • ;62;
  62
  62
 • :57:
  57
  57
 • :92:
  92
  92
 • :zapping:
  Zapping
  Zapping
 • :xD:
  XD
  XD
 • :kicking:
  Kicking
  Kicking
 • :20:
  20
  20
 • :19:
  19
  19
 • :80:
  80
  80
 • :n2:
  n2
  n2
 • :T_T:
  T T
  T T
 • :mf_w00t2:
  Mf W00t2
  Mf W00t2
 • :z054:
  Z054
  Z054
 • ;24;
  24
  24
 • :43:
  43
  43
 • :68:
  68
  68
 • :piercing:
  Piercing
  Piercing
 • :shutup2:
  Shutup2
  Shutup2
 • :z03:
  Z03
  Z03
 • ;63;
  63
  63
 • :52:
  52
  52
 • :91:
  91
  91
 • :eek1:
  Eek1
  Eek1
 • :vamp:
  Vamp
  Vamp
 • :Lighten:
  Lighten
  Lighten
 • :2:
  2
  2
 • :17:
  17
  17
 • :79:
  79
  79
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :supermanM
  SupermanMenjaPrunes
  SupermanMenjaPrunes
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :z053:
  Z053
  Z053
 • ;27;
  27
  27
 • :34:
  34
  34
 • :67:
  67
  67
 • :pervertid
  Pervertido2
  Pervertido2
 • :surrender
  Surrender
  Surrender
 • :z027:
  Z027
  Z027
 • ;7;
  7
  7
 • :50:
  50
  50
 • :90:
  90
  90
 • :bones:
  Bones
  Bones
 • :upsidedow
  Upsidedown
  Upsidedown
 • :love:
  Love
  Love
 • :16:
  16
  16
 • :1:
  1
  1
 • :78:
  78
  78
 • :boxed:
  Boxed
  Boxed
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • ;plane;
  Plane
  Plane
 • :z052:
  Z052
  Z052
 • ;3;
  3
  3
 • :31:
  31
  31
 • :66:
  66
  66
 • :pachuloyo
  Pachuloyo
  Pachuloyo
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :z026:
  Z026
  Z026
 • ;9;
  9
  9
 • :5:
  5
  5
 • :89:
  89
  89
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :uo:
  Uo
  Uo
 • :mf_boff:
  Mf Boff
  Mf Boff
 • :15:
  15
  15
 • :8:
  8
  8
 • :76:
  76
  76
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :SINDIENTE
  SINDIENTE
  SINDIENTE
 • :plasmawho
  Plasmawhore
  Plasmawhore
 • :z051:
  Z051
  Z051
 • ;32;
  32
  32
 • :30:
  30
  30
 • :65:
  65
  65
 • :oyyyy:
  Oyyyy
  Oyyyy
 • :throb:
  Throb
  Throb
 • :z024:
  Z024
  Z024
 • ;eye;
  Eye
  Eye
 • :42:
  42
  42
 • :87:
  87
  87
 • :fishing1:
  Fishing1
  Fishing1
 • :Unexpecte
  Unexpected
  Unexpected
 • :mf_cracke
  Mf Crackegg
  Mf Crackegg
 • :10:
  10
  10
 • :56:
  56
  56
 • :75:
  75
  75
 • :devil2:
  Devil2
  Devil2
 • :si_lentes
  Si Lentes
  Si Lentes
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :z05:
  Z05
  Z05
 • ;33;
  33
  33
 • :64:
  64
  64
 • :O___O:
  O  O
  O O
 • :throw:
  Throw
  Throw
 • :z022:
  Z022
  Z022
 • ;kiss;
  Kiss
  Kiss
 • :29:
  29
  29
 • :41:
  41
  41
 • :86:
  86
  86
 • :zorro:
  Zorro
  Zorro
 • :triste_(_
  Triste ( De Frente)
  Triste ( De Frente)
 • :mf_cupidh
  Mf Cupidhit
  Mf Cupidhit
 • ;11;
  11
  11
 • :55:
  55
  55
 • :74:
  74
  74
 • :n1:
  n1
  n1
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :z048:
  Z048
  Z048
 • ;35;
  35
  35
 • :61:
  61
  61
 • :nonooo:
  Nonooo
  Nonooo
 • :tongue_ti
  Tongue Tied
  Tongue Tied
 • :z017:
  Z017
  Z017
 • ;wow;
  Wow
  Wow
 • :28:
  28
  28
 • :4:
  4
  4
 • :85:
  85
  85
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :tonetto2:
  Tonetto2
  Tonetto2
 • :mf_electr
  Mf Electricchair
  Mf Electricchair
 • ;12;
  12
  12
 • :49:
  49
  49
 • :73:
  73
  73
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :se_gorro:
  Se Gorro
  Se Gorro
 • :quistis:
  Quistis
  Quistis
 • :z038:
  Z038
  Z038
 • ;40;
  40
  40
 • :60:
  60
  60
 • :me_cago:
  Me Cago
  Me Cago
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :z010:
  Z010
  Z010
 • :hunter:
  Hunter
  Hunter
 • :26:
  26
  26
 • :39:
  39
  39
 • :84:
  84
  84
 • :p
  tongue
  tongue
 • :Terminato
  Terminator
  Terminator
 • :mf_grenad
  Mf Grenade
  Mf Grenade
 • :z060:
  Z060
  Z060
 • ;13;
  13
  13